JSON

JavaScript Object Notation je způsob zápisu dat nezávislý na počítačové platformě, určený pro přenos dat. Vstupem je libovolná datová struktura (číslo, řetězec, boolean, objekt nebo z nich složené pole), výstupem je vždy řetězec. Může sloužit jako prostředník pro přenos informací mezi frontedem a backedem.

« Back to Glossary Index